Translate

แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เบ็ดเตล็ด แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เบ็ดเตล็ด แสดงบทความทั้งหมด

การบวชเป็นแม่ชี ธรรมจาริณี หรือเนกขัมมนารี

16:16:00
การบวชเป็นแม่ชี ธรรมจาริณี หรือเนกขัมมนารี แม่ชี คือ  หญิงที่ตกลงใจใคร่ที่จะบวชเพื่อศึกษาค้นคว้าหลักธรรมคำสอนเพื่อเป็นหลักปฏิบัติและช่วย...Read More

ประวัติวัดพุกระโดน

07:35:00
วัดพุกระโดน  ตั้งอยู่ที่บ้านพุกระโดน หมู่ที่ ๑ ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมมีที่ดินตั้งวัด...Read More

ตำนานกฐิน

16:50:00
ตำนานกฐิน ความหมายของกฐินและทอดกฐิน โดย หลวงวิจิตรวาทการ ความหมายของคำต่าง ๆ ที่ใช้ในเรื่องกฐิน คำว่า ?กฐิน? แปลตามศัพท์ว่ากรอบไม้สำ...Read More
รูปภาพธีมโดย simonox. ขับเคลื่อนโดย Blogger.