Translate

ประวัติวัดพุกระโดน

วัดพุกระโดน 
ตั้งอยู่ที่บ้านพุกระโดน หมู่ที่ ๑ ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมมีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๔๙ ตารางวา
อาณาเขต
ทิศเหนือยาว ๖๗ วา ๒ ศอก ติดต่อกับบ้านและสวนนางน้อย
ทิศใต้ยาว ๗๑ วา ติดต่อกับบ้านและไร่ของนายประยูร
ทิศตะวันออกยาว ๘๒ วา ๒ ศอก ติดต่อกับสหกรณ์นิคมวังทอง
ทิศตะวันตกยาว ๗๒ วา ติดต่อกับถนนสาธารณะ
พื้นที่ตั้งวัดมีลักษณะเป็นที่ราบสูงและต่ำ อาคารเสนาสนะต่างๆมี หอสวดมนต์กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๑ เมตร สร้าง พ.ศ.๒๕๐๐ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง นอกจากนี้ยังมีวิหาร ศาลาการเปรียญ ศาลาธรรมสังเวชและฌาปนสถาน สำหรับปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปต่างๆ และรูปปั้นของสมเด็ดพระพุฒาจารย์ ( โต ) หลวงพ่อศุข หลวงพ่อเงิน หลวงพ่อเขียน หลวงพ่อปาน หลวงพ่อทวด หลวงพ่อสด หลวงปู่แหวน และหลวงพ่อเดิม

วัดพุกระโดน สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.๒๔๗๙ มีนามตามชื่อบ้าน ประชาชนร่วมใจกันสร้างวัดนี้ขึ้น มีภิกษุอยู่จำพรรษาปีละประมาณ ๖ รูป
 
เจ้าอาวาสมี ๑๐ รูป ดังนี้
รูปที่ ๑
พระสำราญ สุชาโต พ.ศ.๒๔๗๙ - ๒๔๘๙
รูปที่ 2
พระละม่อม พ.ศ.๒๔๘๙ - ๒๔๙๙
รูปที่ ๓
พระหนู อชิโต พ.ศ.๒๔๙๙ - ๒๕๐๐
รูปที่ ๔
พระออง พ.ศ.๒๕๐๐ - ๒๕๐๕
รูปที่ ๕
พระฉลอม พ.ศ.๒๕๐๕ - ๒๕๑๓
รูปที่ ๖
พระงู พ.ศ.๒๕๑๓ - ๒๕๑๗
รูปที่ ๗
พระเงิน พ.ศ.๒๕๑๗ - ๒๕๒๒
รูปที่ ๘
พระบุญธรรม เปสโร พ.ศ.๒๕๒๒ - ๒๕๒๓
รูปที่ ๙
พระโต ธมฺมธีโร พ.ศ.๒๕๒๓ - ๒๕๒๖
รูปที่ ๑๐
พระครูนิทัศอุดมธรรม ( วิชัย ) พ.ศ.๒๕๒๖ - ๒๕๔๖
รูปที่ ๑๑
เจ้าอธิการรังสัน ธมฺมทีโป พ.ศ.๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันวัดพุกระโดนมีเนื้อที่ประมาณ ๕๓ ไร่ โดยมีญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันถวายที่ดินดังกล่าวเพื่อจัดสร้างสวนปฏิบัติธรรม และได้ก่อตั้งอุโบสถ กุฏิรับรอง และกำลังก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่
รูปภาพธีมโดย simonox. ขับเคลื่อนโดย Blogger.