Translate

วัดพุกระโดนได้รางวัลที่ 1 ของอำเภอเนินมะปราง ในโครงการ "วัดร่มเย็น"

วัดพุกระโดนได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ของอำเภอเนินมะปราง ในการประกวดตามโครงการ "วัดร่มเย็น" ของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559
ซึ่งมีหลักเกณฑ์หลักในการพิจารณาประกอบการตัดสินได้แก่
1. วัดเป็นแหล่งหรือเป็นศูนย์กลางพัฒนาจิตใจ
2. วัดสนับสนุนส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. วัดเป็นสถานที่ปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ
 
     

ขอขอบคุณญาติโยมทุกท่านที่มีส่วนร่วมทั้งทางกาย วาจาและใจ ในการช่วยผลักดัน จนทางวัดบรรลุถึงความสำเร็จ และเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน อันเป็นผลเพื่อประโยชน์สูงสุดในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงค์คงอยู่คู่สังคมไทยสืบต่อไป ขอเจริญพร
รูปภาพธีมโดย simonox. ขับเคลื่อนโดย Blogger.